سافتور جدید و فعال دانگل A-100Plus به تاریخ 04.07.2013