درود

آموزش تصویری ابگرید کردن رسیور دو تیونره جدید HAWK 2


لودر را باز کنید مطابق عکس عمل کنید توجه داشته باشید این تیونر Aمیباشد شرینگ نیست


سپس گزینه maincodeرا بزنید و سافتور را انتخاب کنید
دقیقا به حالت زیر میباشد


در حالت زیر دستگاه در حال ابگرید شدن میباشد


حالا میرسیم بر سر تیونرB که تیونر شرینگ میباشد

مطابق عکس زیر لودر را باز کنید و تیک را این بار بزارید روی گزینهSlave تیونر شرینگروی این تیونر هم باید مطابق تیونر A گزینهmaincode را انتخاب کرد سپس

سافتور شرینگ را که دو جهتw6 و nss6 میباشد یکی را انتخاب کنید و نکست

بزنید


در حالت زیر تیونر B شما در حال ابگرید شدن میباشد


موفق باشید